MITTAPHAP INTER GUARD CO., LTD.

"บริการด้วยความจริงใจสื่อสารฉับไว และสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ" Tel. 02-950-2279, Fax.02-950-2278
Posts Tagged ‘วิทยุสื่อสาร’

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการใช้สัญญาณบอกเหตุ เพื่อการติดต่อสื่อสารกันระหว่างการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว