MITTAPHAP INTER GUARD CO., LTD.

"บริการด้วยความจริงใจสื่อสารฉับไว และสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ" Tel. 02-950-2279, Fax.02-950-2278

คอยตรวจตราเฝ้าดูแลสถานที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของท่าน ไม่ให้ได้รับความเสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรมและอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ

ตรวจสอบรอบบริเวรรักษาความปลอดภัย

ตรวจสอบรอบบริเวรรักษาความปลอดภัย

ทางบริษัทจึงได้ฝึกให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีจิตสำนึกที่จะต้องเวลาคอยตรวจตราเฝ้าดูแลในทุกๆบริเวร และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอด

คอยตรวจตราเฝ้าดูแลสถานที่ เพื่อรักษาความปลอดภัย

คอยตรวจตราเฝ้าดูแลสถานที่ เพื่อรักษาความปลอดภัย

Comments are closed.