MITTAPHAP INTER GUARD CO., LTD.

"บริการด้วยความจริงใจสื่อสารฉับไว และสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ" Tel. 02-950-2279, Fax.02-950-2278

ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอย่างรอบคอบ

แลกบัตร VISITOR กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แลกบัตร VISITOR กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทถูกฝึกอบรมให้มีความรอบคอบในการรักษาความปลอดภัยโดยมี ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีมาตรฐาน

  1. ถามชื่อ ที่อยู่ ธุระ ต้องการพบใครใช้เวลานานเท่าใด
  2. ขอดูบัตรประชาชน,ใบขันขี่,บัตรข้าราชการหรือบัตรอื่น ๆ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐาน ในการแสดงตนได้
  3. หากมีการกำหนดให้บันทึกหลักฐานในสมุดบันทึกผ่าน เข้า-ออก ก็ให้จดบันทึกหรือลงหลักฐานไว้ให้เรียบร้อยและแลกบัตร VISITOR ให้กับผู้มาติดต่อ
  4. ถ้าหากสงสัยอาจให้มีการเซ็นชื่อในสมุดบันทึกการผ่าน เข้า-ออก พร้อมตรวจสอบลายเซ็นกับหลักฐานแสดงตัวที่นำแสดงให้ถูกต้องตรงกันก่อน
  5. หลังจากที่ตรวจสอบเสร็จแล้วจะต้องแจ้งให้ผู้ที่ถูกระบุว่าต้องการเข้าพบทราบเสียก่อน หากอนุญาตให้เข้าพบได้จึงจะอนุญาตให้เข้าไปได้
  6. เมื่อผู้มาติดต่อเสร็จธุระแล้วกลับออกไปก็จะคืนบัตร VISITOR ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบรถผู้มาติดต่อ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบรถผู้มาติดต่อ

Comments are closed.