MITTAPHAP INTER GUARD CO., LTD.

"บริการด้วยความจริงใจสื่อสารฉับไว และสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ" Tel. 02-950-2279, Fax.02-950-2278

คัดเลือกและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัททุกคนผ่านการคัดเลือกเข้ารับหน้าที่โดยมีมาตรฐานและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครบถ้วน

โดยก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเข้ารับงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมเช่น

  1. ลักษณะของการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทฯ ห้างร้าน โรงงาน และสถานที่ต่างๆ ที่มี ลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไร แต่ละสถานที่ควรจะปฏิบัติอย่างไร
  2. การควบคุมเขตรับผิดชอบและการตรวจค้น หรือการสังเกตุการณ์ต่าง ๆ รอบ ๆ บริเวณเขตรับผิดชอบ
  3. การควบคุม แก้ไข การแจ้งเหตุ และการระงับเหตุการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม
  4. การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถังดับเพลิง อาวุธประจำกาย เป็นต้น
  5. มารยาทในการปฏิบัติหน้าที่ การแสดงความเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

นอกจากนั้นทางบริษัทยังมีการฟื้นฟูสมรรถนะและเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพความรู้ทั้งวิธีปฏิบัติ และจัดการกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวัน อบรมเดือนละ 1 ครั้ง จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเรา

Comments are closed.