MITTAPHAP INTER GUARD CO., LTD.

"บริการด้วยความจริงใจสื่อสารฉับไว และสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ" Tel. 02-950-2279, Fax.02-950-2278

บริหารจัดการรักษาความปลอดภัย

ขั้นตอนการบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 1. การจัดการบุคลากร
  1. การจัดบุคลากรฝ่ายธุรการ
  2. การจัดบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ
  3. การจัดบุคลากรฝ่ายเทคนิค
  4. การจัดบุคลากรฝ่ายฝึกอบรม
  5. การจัดบุคลากรฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ประเมินผล
 2. การสรรหาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รปภ. รักษาความปลอดภัย
  1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ในการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  2. ตรวจสอบประเมิน
  3. ปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ รปภ. รักษาความปลอดภัย
  4. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคสนามในการรักษาความปลอดภัย
 3. การตรวจสอบคุณภาพ
  1. โดยสายตรวจฝ่ายปฏิบัติการ
  2. โดยบุคลากรฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
  3. ใบประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง
 4. การพัฒนาปรับปรุง เจ้าหน้าที่ รปภ. รักษาความปลอดภัย
  1. ฝึกอบรมหน้าที่ตามที่ได้รับการประเมิน
  2. พบข้อบกพร่องแก้ไข –ปรับปรุง
  3. คัดสรรบุคลากรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกไป
  4. พัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพ ภูมิใจในอาชีพ
  5. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้เข้าระบบสากล มีความปลอดภัยสูงสุดบริการยอดเยี่ยมที่สุด

Comments are closed.